Over de stichting

Over Stichting Sanderling

Naam van de instelling

Stichting Sanderling

KvK-nummer

KvK 71292217

RSIN-nummer

RSIN 858654957

Bankrekeningnummer

NL74 TRIO 0379 2627 89, t.n.v. Stichting Sanderling.


ANBI

Stichting Sanderling heeft sinds 3 juni 2020 de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de Belastingdienst de stichting ziet als goed doel. Als u Stichting Sanderling steunt met een gift, gunt de Belastingdienst u extra aftrek, bovenop uw gift.

Doelstelling

Stichting Sanderling heeft ten doel het verzamelen en beschikbaar maken van authentieke verhalen, herinneringen en ervaringen van gewone mensen binnen de domeinen natuur, cultuur en ontmoetingen. Op deze manier wil de stichting schoonheid vastleggen, vastleggen wat niet vergeten mag worden, mensen verbinden en inspireren, participatie stimuleren en bewustwording kweken voor wat onze wereld waardevol maakt: natuur, cultuur en intermenselijk contact.
De stichting is opgericht op 28 maart 2018.

Geen winstoogmerk

De stichting is een ideële instelling zonder winstoogmerk. Dit betekent dat de stichting een beperkt eigen vermogen heeft, dat de stichting uitdrukkelijk niet tot doel heeft het behalen van winst en/of het behartigen van commerciële belangen, en dat de bestuurders alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten.

Raad van Toezicht

  • Mark-David Levin (voorzitter)
    Mark-David Levin is internist-hematoloog. Hij voelt zich betrokken bij de projecten van Stichting Sanderling, mede omdat hij zelf op het Erasmiaans Gymnasium zat. Mark-David woont in Rotterdam. Hij was jarenlang voorzitter van de Stichting Oras.
  • Sjoerd Karsten (bestuurslid)
    Sjoerd Karsten is emeritus-hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij deed onderzoek naar gelijke kansen, etnische segregatie en burgerschapseducatie. In 2014 ging hij met emeritaat. Nu vervult hij een aantal bestuurlijke functies in onderwijs en wetenschap, waaronder de Wetenschappelijke Adviesraad van het Nationaal Onderwijsmuseum. Sjoerd is een oud-leerling van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam.
  • Rik Zagers (penningmeester)
    Rik Zagers is advocaat intellectueel eigendom. Voordat hij advocaat werd, werkte hij jarenlang in de uitgeverijsector in diverse functies op het gebied van digitale producten.

Bestuur

  • Anne Schram Ouweneel (algemeen directeur)

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht van Stichting Sanderling vervult haar taken onbezoldigd en kan alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Personeel wordt ingehuurd en betaald op projectbasis conform een door het bestuur goedgekeurde begroting. Ook de algemeen directeur van de stichting wordt ingehuurd op projectbasis. Zij is bevoegd tot het ondertekenen van subsidie- en fondsaanvragen en tot het afsluiten van inkoopcontracten tot EUR 2.000,00.

Beleidsplan

In maart 2023 is door het bestuur van Stichting Sanderling een beleidsplan opgesteld voor de periode 2023-2025.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021
Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021
2022 | Jaarverslag
2022 | Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022

Contactgegevens

Stichting Sanderling
Gouw 8
1153 PK  Zuiderwoude

 +31 (0)6 37 13 97 02
e    
info@sanderling.nl
w   www.sanderling.nl