ANBI

Stichting Sanderling heeft sinds 3 juni 2020 de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de Belastingdienst de stichting ziet als goed doel. Als u Stichting Sanderling steunt met een gift, gunt de Belastingdienst u extra aftrek, bovenop uw gift. Lees hier meer over deze extra giftenaftrek.

 

Doelstelling

Stichting Sanderling heeft ten doel het verzamelen en beschikbaar maken van authentieke verhalen, herinneringen en ervaringen van gewone mensen binnen de domeinen natuur, cultuur en ontmoetingen. Op deze manier wil de stichting schoonheid vastleggen, vastleggen wat niet vergeten mag worden, mensen verbinden en inspireren, participatie stimuleren en bewustwording kweken voor wat onze wereld waardevol maakt: natuur, cultuur, menselijk vernuft en intermenselijk contact.
De stichting is opgericht op 28 maart 2018.

 

Geen winstoogmerk

De stichting is een ideële instelling zonder winstoogmerk. Dit betekent dat de stichting een beperkt eigen vermogen heeft, dat de stichting uitdrukkelijk niet tot doel heeft het behalen van winst en/of het behartigen van commerciële belangen, en dat de bestuurders alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten.

 

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Sanderling vervult haar taken onbezoldigd en ontvangt alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Personeel wordt betaald op projectbasis conform de door het bestuur goedgekeurde begroting. De algemeen directeur van de stichting wordt ingehuurd op projectbasis. Zij is bevoegd tot het ondertekenen van subsidie- en fondsaanvragen en tot het afsluiten van inkoopcontracten tot EUR 2.000,00.

 

Beleidsplan

In juli 2018 is door het bestuur van Stichting Sanderling een beleidsplan opgesteld voor de periode 2018-2020. Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd. Deze evaluatie wordt verwerkt in het jaarverslag.

 

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020

Naam van de instelling

Stichting Sanderling

 

KvK-nummer

KvK 71292217

 

RSIN-nummer

RSIN 858654957

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Caecilia van Stigt (voorzitter)
  • Julia van de Graaff (vicevoorzitter)
  • Rik Zagers (penningmeester)

 

Contactgegevens

Stichting Sanderling
Gouw 8
1153 PK  Zuiderwoude

 +31 (0)6 37 13 97 02
e    
info@sanderling.nl
w   www.sanderling.nl